Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 17 december 2019.  
Algemene Voorwaarden Stellar Web Services, gevestigd aan Blauwe Reiger 2, 4872 SN te Etten-Leur, ingeschreven bij de KvK onder nummer 73496707.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
Stellar Web Services:
Stellar Web Services, ingeschreven bij de KvK onder nummer 73496707.
Wederpartij:
Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
Bedrijf:
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument:
De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Overeenkomst:
Elke Overeenkomst gesloten tussen Stellar Web Services en de Wederpartij.
Opdracht:
De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Stellar Web Services voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Stellar Web Services.
Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Stellar Web Services en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Stellar Web Services, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Stellar Web Services en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Stellar Web Services zijn overeengekomen.

Indien Stellar Web Services niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stellar Web Services in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Stellar Web Services

Stellar Web Services is een onderneming die Diensten verleent en Producten verkoopt in de branche “webdevelopment”.

Voor het ontwikkelen van websites stelt Stellar Web Services altijd een offerte op en werkt Stellar Web Services meestal op basis van een projectprijs, niet op basis van een urentarief, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Voor het onderhouden van websites kunnen Wederpartij maandelijks een abonnement afsluiten. De Wederpartij betaalt dan maandelijks een bedrag voor het laten verrichten van bepaalde werkzaamheden.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en offertes van Stellar Web Services zijn geldig gedurende een periode van 2 weken. Deze geldigheidsperiode is opgenomen in de offerte. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Stellar Web Services kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbiedingen of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Stellar Web Services daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stellar Web Services anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Stellar Web Services niet tot levering van een deel van de in de aanbiedingen of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbiedingen of offerte van Stellar Web Services.

Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Beëindiging Overeenkomst

Stellar Web Services en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Stellar Web Services als de Wederpartij kunnen de Overeenkomst te allen tijde opzeggen.

Annulering Overeenkomst

De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

In geval van annulering zal Stellar Web Services de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.

Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Stellar Web Services de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Stellar Web Services zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Stellar Web Services de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Stellar Web Services daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Stellar Web Services proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Stellar Web Services zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Stellar Web Services kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Stellar Web Services zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering Overeenkomst

Stellar Web Services zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Stellar Web Services heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Stellar Web Services.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Stellar Web Services het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Uitvoering Diensten, levering Producten en uitvoeringstermijnen

De levering en de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Stellar Web Services opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Stellar Web Services voert haar Diensten uit op locatie van haar eigen onderneming.

Stellar Web Services voert haar Diensten niet uit op locatie bij de Wederpartij, noch in het buitenland.

Indien Stellar Web Services gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Stellar Web Services heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Stellar Web Services schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Stellar Web Services alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Stellar Web Services haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Stellar Web Services binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Hosting

Deze bepaling is alleen van toepassing als webhosting onderdeel is van de overeenkomst tussen Stellar Web Services en de Wederpartij.

Stellar Web Services heeft geen eigen hosting tot haar beschikking.

Stellar Web Services schakelt voor de hosting een derde-partij in.

Stellar Web Services fungeert hier in de hoedanigheid als reseller.

Wanneer de Opdrachtgever over het dataverkeer limiet gaat heeft Stellar Web Services het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingprovider. Stellar Web Services verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie.

Stellar Web Services is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Stellar Web Services ingeschakelde derden.

Stellar Web Services is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door Stellar Web Services ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Honorarium, prijzen en tarieven

Het Honorarium, de prijzen en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het honorarium de prijzen of de tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium, de prijs en/of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Stellar Web Services.

Van alle bijkomende kosten zal Stellar Web Services tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien Stellar Web Services bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium, het tarief of de prijs overeenkomt, dan is Stellar Web Services gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium, het tarief of de prijs, ook wanneer het Honorarium, het tarief of de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Stellar Web Services het voornemen heeft het Honorarium, het tarief of de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, het tarief of de prijs plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Stellar Web Services rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Stellar Web Services alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, het tarief of de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Stellar Web Services zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, het tarief of de prijs in kennis stellen. Stellar Web Services zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Levering

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij en ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats doordat de -door Stellar Web Services ontwikkelde website- elektronisch ter beschikking worden gesteld aan de Wederpartij.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Als na levering van de website geen onderhoudsabonnement wordt afgesloten, is Stellar Web Services niet verantwoordelijk voor het onderhoud van de website. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn/haar website. Stellar Web Services kan de Wederpartij hierbij ondersteunen en rekent daarvoor haar geldende uurtarief. De urenadministratie van Stellar Web Services is bindend.

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument voor rekening en risico van Stellar Web Services.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf voor rekening en risico van Stellar Web Services

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument/op het moment waarop de zaken ter beschikking worden gesteld aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf, of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling

Stellar Web Services hanteert verschillende betalingstermijnen voor haar Diensten en Producten, die Stellar Web Services de Wederpartij zal meedelen.

Met betrekking tot het ontwikkelen van websites, dient de Wederpartij 50% van de vergoeding aan te betalen, voordat Stellar Web Services met de werkzaamheden start. De overige 50% dient de Wederpartij te betalen nadat de werkzaamheden zijn opgeleverd.

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Stellar Web Services aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels overboeking of iDeal.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Stellar Web Services aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Stellar Web Services is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.

Stellar Web Services en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Stellar Web Services en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Stellar Web Services onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Stellar Web Services, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Stellar Web Services, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Stellar Web Services pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Stellar Web Services de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Stellar Web Services in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Stellar Web Services totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Stellar Web Services het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Stellar Web Services bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Stellar Web Services omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Stellar Web Services kan worden gevergd.

Stellar Web Services behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Stellar Web Services bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Stellar Web Services bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Stellar Web Services omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Stellar Web Services kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stellar Web Services kan worden gevergd;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Stellar Web Services op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Stellar Web Services de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Stellar Web Services niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Stellar Web Services geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Stellar Web Services of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stellar Web Services geen invloed kan uitoefenen en waardoor Stellar Web Services niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Stellar Web Services in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Stellar Web Services heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stellar Web Services zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Stellar Web Services als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Stellar Web Services zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Stellar Web Services ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stellar Web Services gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Stellar Web Services gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Stellar Web Services gemeld te worden.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Stellar Web Services binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek. De termijnen van 3 en 7 dagen zijn daarom niet van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument, alleen op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf.

Aansprakelijkheid

De Overeenkomst tussen Stellar Web Services en de Wederpartij leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Stellar Web Services garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Stellar Web Services is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Stellar Web Services.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Stellar Web Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Stellar Web Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Stellar Web Services is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stellar Web Services kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stellar Web Services of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Stellar Web Services is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Stellar Web Services ingeschakelde derden.

Stellar Web Services is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Stellar Web Services is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk, voor fouten in de website of de software, die door anderen met toegang tot de website zijn veroorzaakt, waarvoor zij onderhoud verricht op basis van een onderhoudsabonnementen. Stellar Web Services kan de Wederpartij ondersteunen bij het oplossen van de fouten in de website of de software en rekent daarvoor haar geldende uurtarief. De urenadministratie van Stellar Web Services is bindend.

Indien Stellar Web Services aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stellar Web Services beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Stellar Web Services aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Stellar Web Services overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Stellar Web Services aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Stellar Web Services te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Stellar Web Services vervalt binnen 1 jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Stellar Web Services voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Stellar Web Services uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Stellar Web Services zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Stellar Web Services en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Stellar Web Services en de door Stellar Web Services (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij Stellar Web Services ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

Stellar Web Services behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Stellar Web Services behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Stellar Web Services blijft eigenaar van de door haar ontwikkelde code met betrekking tot de websites. De Wederpartij wordt eigenaar van de website.

Doorverkoop en modificering

De websites die Stellar Web Services levert zijn uniek. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de digitaal gekochte Producten te kopiëren, aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden.

Het is de Wederpartij niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de gedownloade digitale Producten te modificeren en vervolgens aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Stellar Web Services verstrekt, zal Stellar Web Services zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Stellar Web Services handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Stellar Web Services zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Stellar Web Services informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Stellar Web Services verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Stellar Web Services mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Stellar Web Services mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is Stellar Web Services niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Stellar Web Services zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat Stellar Web Services de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Stellar Web Services heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Stellar Web Services zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stellar Web Services partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Stellar Web Services en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 73496707.