Algemene Voorwaarden Stellar Web Services

 

Definities

 1. Opdrachtnemer: Stellar Web Services, gevestigd te Etten-Leur onder KvK nr. 73496707.
 2. Opdrachtgever: degene met wie Stellar Web Services een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Stellar Web Services.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

 Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Stellar Web Services zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

 Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Stellar Web Services zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Stellar Web Services slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 Prijzen

 1. Alle prijzen die Stellar Web Services hanteert zijn in euro’s en zijn exclusief btw.
 2. Alle prijzen op die Stellar Web Services hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Stellar Web Services te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Stellar Web Services vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren danwel het totaalbedrag dat is overeengekomen in de offerte.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Stellar Web Services, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Stellar Web Services heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Stellar Web Services prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.
 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Stellar Web Services op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 Betalingen en betalingstermijn

 1. De opdrachtgever moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Stellar Web Services betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Stellar Web Services de opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. Stellar Web Services behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Stellar Web Services gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Stellar Web Services.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Stellar Web Services zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Stellar Web Services op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Stellar Web Services, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stellar Web Services te betalen.

 Opschortingsrecht

 Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 Verrekening

 Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Stellar Web Services te verrekenen met een vordering op Stellar Web Services.

 Garantie

 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Stellar Web Services enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Stellar Web Services voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Stellar Web Services heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Stellar Web Services tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Stellar Web Services tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

 Informatieverstrekking door de opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Stellar Web Services.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Stellar Web Services de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Stellar Web Services redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

 Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Stellar Web Services en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de opdrachtgever Stellar Web Services schriftelijk in gebreke stellen.

 Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 Intellectueel eigendom

 1. Stellar Web Services behoudt alle intellectuele eigendomsrechten  op alle HTML, CSS en andere code tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever wordt na het voldoen aan de financiële verplichting eigenaar van alle grafische ontwerpen.
 3. De opdrachtgever mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellar Web Services (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 Geheimhouding

 1. De opdrachtgever houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Stellar Web Services ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Stellar Web Services waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Stellar Web Services schade kan berokkenen.
 3. De opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de opdrachtgever
  • die door de opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Stellar Web Services een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Stellar Web Services waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 Vrijwaring

 De opdrachtgever vrijwaart Stellar Web Services tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Stellar Web Services geleverde producten en/of diensten.

 Klachten

 1. De opdrachtgever dient een door Stellar Web Services geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Stellar Web Services daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Stellar Web Services uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Stellar Web Services in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Stellar Web Services gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 Ingebrekestelling

 1. De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Stellar Web Services.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Stellar Web Services ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever

 Als Stellar Web Services een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Stellar Web Services verschuldigd zijn.

 Aansprakelijkheid Stellar Web Services

 1. Stellar Web Services is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Stellar Web Services aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Stellar Web Services is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Stellar Web Services aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 Vervaltermijn

 Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Stellar Web Services vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 Recht op ontbinding

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Stellar Web Services toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Stellar Web Services niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Stellar Web Services in verzuim is.
 3. Stellar Web Services heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Stellar Web Services kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stellar Web Services in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Stellar Web Services kan worden toegerekend in een van de wil van Stellar Web Services onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Stellar Web Services kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Stellar Web Services 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Stellar Web Services er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Stellar Web Services is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 Wijziging van de overeenkomst 

 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Stellar Web Services is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Stellar Web Services zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 Overgang van rechten

 1. Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Stellar Web Services.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stellar Web Services bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stellar Web Services is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2019.

 

 

Scroll naar top